wreczenie swiadectw

baner nabor do bs

ulotka 21-22

 Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 obejmuje następujące typy szkół:

 1. TECHNIKUM - 4-letni cykl nauki
  • technik informatyk
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
 2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3-letni cykl nauki
  • m.in. w zawodach sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk

 Pobierz dokumenty: 

 Podanie
 Dane ucznia

 

Regulamin przyjęć kandydatów

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą

na rok szkolny 2014/2015

 

I. Tryb przyjmowania kandydatów.

 1. Kandydaci do klas pierwszych technikum dziennego oraz zasadniczej szkoły zawodowej składają dokumenty w sekretariacie szkoły w dniach od 19 maja (poniedziałek) do 3 czerwca (wtorek) do godz. 1500.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły:
  • podanie (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze sztrony internetowej),
  • arkusz danych kandydata (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony internetowej),
  • 3 podpisane zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Do 24 czerwca (wtorek) do godz. 1500 kandydat dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i składa (przenosi) dokumenty do ostatecznie wybranych szkół.
 4. Do 1 lipca (wtorek) do godz. 1500 kandydat dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. 3 lipca (czwartek) do godz. 1300 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 6. Do 7 lipca (poniedziałek) do godz. 1300 kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 7. 8 lipca (wtorek) do godz. 1300 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 8. W ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie powinno zostać wydane w ciągu 5 dni od dnia złożenie wniosku. W ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Odwołanie powinno zostać rozstrzygnięte prze dyrektora w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia.
 9. Do 29 sierpnia trwać będzie dodatkowe postępowanie uzupełniające, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

 

II. Kryteria przyjęć kandydatów.

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala listę przyjętych kandydatów wg ilości zdobytych punktów. Warunkiem przyjęcia do technikum jest uzyskanie co najmniej 70 punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierszeństwo mają:
  • sieroty, wychowankowie domów dziecka  i rodzin zastępczych,
  • kandydaci z opiniami kwalifikacyjnymi publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  • kandydaci, którym takie prawo przysługuje na podstawie odrebnych przepisów.
 3. Do zasadniczej szkoły zawodowej będą przyjęci kandydaci, które mają potwierdzenie w podaniu przyjęcia na praktyczną naukę zawodu. Kopię umowy z zakładem pracy należy dostarczyć do 12 września 2014r. (piątek).

 

III. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 Lp.  Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty  Punktacja  Łącznie
1 Liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 max 12 punktów

max

100

punktów

2 Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego x 2 max 12 punktów
3 Liczbowo określona ocena z matematyki x 2 max 12 punktów
4

Liczbowo określona ocena x 2

 • technik informatyk - z informatyki
 • technik ekonomista - z geografii
 • technik handlowiec - z geografii
max 12 punktów
5 Świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów
6

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty - udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie 2 przedmioty 2 x 12 pkt.):

 • języka polskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka rosyjskiego,
 • języka francuskiego,
 • języka angielskiego,
 • geografii,
 • chemii,
 • fizyki,
 • historii,
 • matematyki,
 • biologii,
 • wiedzy o społeczeństwie pn. Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej;

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2 x 12 punktów;

max 24 punkty
7

Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

a) sportowe:

  • na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) - 8 pkt.
  • na szczzeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) - 6 pkt.
  • na szceblu powiatowym ( miejsca 1-3) - 3 pkt.

b) artystyczne:

  • na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 8 pkt.
  • na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 6 pkt.
  • na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 3 pkt.

c) konkursy wiedzy

  • organizowane na szceblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 8 pkt.
  • organizowane na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 6 pkt.
  • na szceblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 3pkt.

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz;

max 16 punktów
8 Aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 4 punkty
9

Egzamin gimnazjalny (wyniki egzaminu gimnazjalnego podane w % przelicza się na punkty wg następującej zasady: 1%=0,2 punktu):

a) "część humanistyczna"

  • język polski (max 100%=20pkt)
  • historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20pkt)

b) "część matematyczno-przyrodnicza"

  • matematyka (max 100%=20pkt)
  • przedmioty przyrodnicze (max 100%=20pkt)

c) "część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy" (max 100%=20pkt)

 

max 40 punktów

 

max 40 punktów 

 

 

max 20 punktów

 max 

100

punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200 punktów

 

Niezależnie od wyżej określownych zasad w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:

a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

b) laureat olimpiad dla gimnazjalistów,

  • Olimpiada Matematyczna dla Gimnajzalistów,
  • Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
  • Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów.

c) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionego w pkt. 6 tabeli.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

IV. Informacje dodatkowe.

 1. W technikum prowadzona jest obowiązkowa nauka dwóch języków obcych: I - język angielski, II - język niemiecki.
 2. Wybrany na egzamin maturalny język obcy realizowany będzie w zwiększonym wymiarze godzin od trzeciej klasy.