SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W związku z szeregiem niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, pismem z dnia 11 maja 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zobowiązał szkoły do zorganizowania spotkań z rodzicami, podczas których zostaną omówione kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie szkoły oraz wskazane osoby i instytucje, do których można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Informuję, że spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w czwartek 23 maja 2019r. o godz. 1700.

Wyjątkiem są spotkania dla rodziców uczniów klas 1. i 2. szkoły podstawowej, które odbędą się przy okazji uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Mamy i Taty, tj. dla klasy 2. – w czwartek 23 maja 2019 r. o godz. 1000, a dla klasy 1. – w piątek 31 maja 2019 r. o godz. 1700.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą
Piotr Nowakowski

Uczennica klasy II technikum – Milena Piasecka – otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które rokrocznie przyznaje Premier polskiego rządu jednemu uczniowi z każdej szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się egzaminem maturalnym, który w minionym roku szkolnym otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Ubiegłoroczną stypendystką była Anita Duda kształcąca się w zawodzie technik ekonomista  - wówczas uczennica klasy drugiej.

Tegoroczna uroczystość odbyła się dnia 24 listopada w auli Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Listy gratulacyjne w imieniu Premier Ewy Kopacz wręczali Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek oraz Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetniły wspaniałymi występami uczennice z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu.

Naszej uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy jej, aby skutecznie rozwijała swoje talenty i zdolności.